BAO Minh

Thông tin

Quốc gia
Viet Nam(Viet Nam)
XHTG
1562 (Cao nhất 72 vào tuần 12 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

YONEX-SUNRISE Vietnam Mở 2018

Đôi nam (2018-08-08 13:30)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1562

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1562

0

 • 19 - 21
 • 16 - 21

2

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam (2018-08-01 10:50)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1562

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1562

0

 • 13 - 21
 • 14 - 21

2

Vladimir IVANOV

Russia
XHTG 1740

 
Đôi nam (2018-07-30 12:30)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1562

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1562

2

 • 22 - 20
 • 21 - 18

0

Peyo BOICHINOV

Bulgaria
XHTG 268

 

Ivan PANEV

Bulgaria
XHTG 810

2018 YONEX Canada Mở

Đôi nam (2018-06-20 17:50)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1562

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1562

0

 • 13 - 21
 • 9 - 21

2

Vòng loại đơn nam (2018-06-19 10:10)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1562

0

 • 12 - 21
 • 6 - 21

2

Kết quả trận đấu

Mathieu MORNEAU

Canada
XHTG 786

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá