BAO Minh

Thông tin

Quốc gia
Viet Nam(Viet Nam)
XHTG
1554 (Cao nhất 72 vào tuần 12 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Bangka Belitung Indonesia Masters 2018

Đôi nam (2018-09-19 18:20)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1554

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1554

0

 • 14 - 21
 • 9 - 21

2

YONEX-SUNRISE Vietnam Mở 2018

Đôi nam (2018-08-08 13:30)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1554

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1554

0

 • 19 - 21
 • 16 - 21

2

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam (2018-08-01 10:50)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1554

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1554

0

 • 13 - 21
 • 14 - 21

2

Vladimir IVANOV

Russia
XHTG 1707

 
Đôi nam (2018-07-30 12:30)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1554

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1554

2

 • 22 - 20
 • 21 - 18

0

Peyo BOICHINOV

Bulgaria
XHTG 324

 

Ivan PANEV

Bulgaria
XHTG 1116

2018 YONEX Canada Mở

Đôi nam (2018-06-20 17:50)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1554

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1554

0

 • 13 - 21
 • 9 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá