Bao Duc DUONG

Bao Duc DUONG

Thông tin

Quốc gia
Viet Nam(Viet Nam)
XHTG
1546 (Cao nhất 72 vào tuần 12 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

NGUYÊN TẮC SIRIVANNAVari Thái Lan 2019

Trình độ đôi nam (2019-01-08 10:20)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1546

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1546

0

 • 14 - 21
 • 10 - 21

2

Chinese Taipei Open 2018

Đôi nam (2018-10-03 10:40)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1546

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1546

0

 • 14 - 21
 • 9 - 21

2

Bangka Belitung Indonesia Masters 2018

Đôi nam (2018-09-19 18:20)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1546

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1546

0

 • 14 - 21
 • 9 - 21

2

YONEX-SUNRISE Vietnam Mở 2018

Đôi nam (2018-08-08 13:30)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1546

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1546

0

 • 19 - 21
 • 16 - 21

2

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam (2018-08-01 10:50)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1546

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1546

0

 • 13 - 21
 • 14 - 21

2

Vladimir IVANOV

Russia
XHTG 1653

 

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá