BAO Minh

Thông tin

Quốc gia
Viet Nam(Viet Nam)
XHTG
1537 (Cao nhất 72 vào tuần 12 năm 2017)

Thứ hạng những tuần trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Bangka Belitung Indonesia Masters 2018

Đôi nam (2018-09-19 18:20)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1537

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1537

0

 • 14 - 21
 • 9 - 21

2

YONEX-SUNRISE Vietnam Mở 2018

Đôi nam (2018-08-08 13:30)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1537

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1537

0

 • 19 - 21
 • 16 - 21

2

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đôi nam (2018-08-01 10:50)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1537

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1537

0

 • 13 - 21
 • 14 - 21

2

Vladimir IVANOV

Russia
XHTG 1680

 
Đôi nam (2018-07-30 12:30)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1537

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1537

2

 • 22 - 20
 • 21 - 18

0

Peyo BOICHINOV

Bulgaria
XHTG 325

 

Ivan PANEV

Bulgaria
XHTG 1102

2018 YONEX Canada Mở

Đôi nam (2018-06-20 17:50)

BAO Minh

Viet Nam
XHTG 1537

 

Bao Duc DUONG

Viet Nam
XGTH 1537

0

 • 13 - 21
 • 9 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá