SHIH Kuei Chun

Thông tin

Quốc gia
Chinese Taipei(Chinese Taipei)
XHTG
207 (Cao nhất 158 vào tuần 35 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

YONEX-SUNRISE Vietnam Mở 2018

Đôi nam (2018-08-08 12:40)

LU Chia Hung

Chinese Taipei
XHTG 84

 

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XGTH 207

0

 • 15 - 21
 • 17 - 21

2

Đơn nam (2018-08-08 08:40)

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XHTG 207

0

 • 19 - 21
 • 12 - 21

2

Kết quả trận đấu

Giap Chin GOH

Malaysia
XHTG 155

Vòng loại đơn nam (2018-08-07 15:45)

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XHTG 207

2

 • 21 - 13
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu
Vòng loại đơn nam (2018-08-07 13:25)

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XHTG 207

2

 • 21 - 5
 • 21 - 8

0

Kết quả trận đấu

Yu Leong, Alfred LAU

Malaysia
XHTG 254

YONEX Akita Masters 2018

Đôi nam (2018-07-25 14:35)

LU Chia Hung

Chinese Taipei
XHTG 84

 

SHIH Kuei Chun

Chinese Taipei
XGTH 207

0

 • 13 - 21
 • 19 - 21

2

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá