PURVA BARVE

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
18 tuổi
XHTG
308 (Cao nhất 302 vào tuần 37 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Bảo hiểm nhân thọ liên bang IDBI Hyderabad Mở 2018

Vòng loại đơn nữ (2018-09-04 10:55)

PURVA BARVE

India
XHTG 308

0

 • 17 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

Choirunnisa CHOIRUNNISA

Indonesia
XHTG 170

YONEX SUNRISE India Junior International 2018

Đơn nữ U19 

PURVA BARVE

India
XHTG 308

0

 • 12 - 21
 • 10 - 21

2

Kết quả trận đấu
Đơn nữ U19 

PURVA BARVE

India
XHTG 308

2

 • 21 - 8
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

WIDJAJA Stephani

Indonesia
XHTG 434

Đơn nữ U19 (2018-08-10 15:30)

PURVA BARVE

India
XHTG 308

2

 • 21 - 12
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu

Desima Aqmar SYARAFINA

Indonesia
XHTG 322

Đơn nữ U19 (2018-08-10 11:30)

PURVA BARVE

India
XHTG 308

2

 • 21 - 11
 • 18 - 21
 • 23 - 21

1

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá