Sameer VERMA

Sameer VERMA Sameer VERMA Sameer VERMA

Thông tin

Quốc gia
India(India)
Tuổi
24 tuổi
XHTG
18 (Cao nhất 17 vào tuần 37 năm 2018)

Thứ hạng những tuần trước

Kết quả trận đấu

Bảo hiểm nhân thọ liên bang IDBI Hyderabad Mở 2018

Đơn nam (2018-09-06 14:50)

Sameer VERMA

India
XHTG 18

2

 • 21 - 14
 • 21 - 9

0

Kết quả trận đấu
Đơn nam (2018-09-05 16:15)

Sameer VERMA

India
XHTG 18

2

 • 21 - 16
 • 21 - 16

0

Kết quả trận đấu

Arintap DAS GUPTA

India
XHTG 492

Đơn nam 

Sameer VERMA

India
XHTG 18

2

 • 21 - 15
 • 21 - 18

0

Kết quả trận đấu

Joo Ven SOONG

Malaysia
XHTG 78

TỔNG GIẢI THƯỞNG TỔNG THẾ GIỚI BWF 2018

Đơn nam 

Sameer VERMA

India
XHTG 18

0

 • 17 - 21
 • 14 - 21

2

Kết quả trận đấu

LIN Dan

China
XHTG 13

Bảo hiểm nhân thọ liên bang IDBI Hyderabad Mở 2018

Đơn nam 

Sameer VERMA

India
XHTG 18

2

 • 16 - 21
 • 21 - 15
 • 21 - 11

1

Kết quả trận đấu

Quả cầu lông

Nhà Sản Xuất

Xếp Hạng Đánh Giá